Hoforspartiet: Partiprogram För Val 2014

Partiprogram för Hoforspartiet 2014

 

Hoforspartiet skall verka för en positiv utveckling och framtidstro i kommunen. Hoforspartiet vill ta tillvara på den lokala kompetensen som finns i kommunens invånare, inom näringslivet och föreningslivet. Hoforspartiet vill främja projekt och initiativ som marknadsför och utvecklar Hofors till en attraktiv ort att bo och arbeta på, samt tar tillvara på de resurser kommunen har i form av omgivande natur och idrottsanläggningar och marknadsför dessa effektivare för en ökad turism.

 

Turism och marknadsföring av kommunen. Hoforspartiet vill verka för en utveckling av befintlig turism. Bland annat genom olika projekt där kommunens möjligheter och potential kartläggs och resulterar i en förbättrad turistinformation. Hoforspartiet vill verka för att knyta arbetslösa ungdomar till dessa projekt och ge möjligheter till utbildning inom lokalhistoria, lokalkännedom och efter projektens avslut, verka som turistambassadörer för kommunen vid mässor och arrangemang.

 

Hoforspartiet vill även att kommunen skall ta ett större ansvar för naturvårdande insatser gällande sportfisket. Kommunen har en enorm potential att erbjuda ett varierat fiske i stort antal sjöar och vattendrag. Sportfisket i kommunen skall marknadsföras i Sverige och i Europa där intresset är enormt efter det kommunen kan erbjuda för sportfiskare.

 

Ett utökat samarbete mellan näringsidkare och turistinformation. Besökande skall på förhand ha möjligheten att boka boende och aktiviteter genom turistinformationen. Turistinformationen skall också arbeta aktivt för att sälja olika aktivitetspaket med innehåll för idrott, rekreation och sportfiske. Ett informationspaket skall utvecklas som tydligt visar vad kommunen kan erbjuda som turistmål.

 

Hoforspartiet vill se ett ökat samarbete mellan kommunen och de lokala föreningarna för att större arrangemang anordnas på orten. Hofors kommun skall även medverka på olika mässor för att marknadsföra näringsliv, föreningsliv och turism, även samverka med grannkommunerna i större utsträckning kring detta.

 

Utbildning och skola. Hoforspartiet vill göra satsningar på skolor och utbildning i kommunen. Detta för att ge våra barn och ungdomar bästa tänkbara verktyg för att utvecklas i kommunen. En utökad närvaro av vuxna förebilder som komplement till lärare och skolpersonal. En bidragande faktor till en sundare miljö för både elever och personal. Hoforspartiet vill också ge skolans personal möjlighet att utvecklas genom utbildning. Målet skall vara att höja kvalitén på kommunens skolor.

 

Hoforspartiet vill också se över möjligheterna att förlägga utbildningar för elever från andra orter i Hofors. Olika former av idrott, kultur och miljö samt naturanpassade utbildningar. Kommunens anläggningar och resurser av idag kan öppna för möjligheter.

 

Hoforspartiet vill även för grundskoleelever införa ökade möjligheter med anpassade aktiviteter till Hofors. Lokalhistoria, fiske, kultur och idrott samt stimulerandet av egna projekt för företagsutveckling. Aktörer inom olika områden bör bjudas in för föreläsningar. Föreläsningarna skall även innehålla besök av Polis och andra myndigheter som kan göra eleverna mer medvetna om samhällets möjligheter och risker. Kommunens skolor skall aktivt arbeta för att motverka mobbing och göra eleverna medvetna om riskerna med internet och sociala medier.

 

Vård och omsorg. Hoforspartiet vill ge äldreomsorgen och den personliga assistansen möjligheter att skapa en trygg och harmonisk miljö, bra boenden, bra mat och möjligheter till aktiviteter även på ålderns höst. Vi säger nej till vinstdrivande företag i den här sektorn och ja till värdighet.

 

Hoforspartiet vill även verka för en utökad flerspråkighet inom personalområdet. Hoforspartiet vill öppna upp för vidareutbildning och ökat inflytande från människorna som arbetar inom detta område. Hoforspartiets vision är att de anställdas kompetens och erfarenhet tas bättre tillvara i frågor som rör vård och omsorg.

 

Stimulera näringslivet. Hoforspartiet vill utveckla kommunens näringsliv. Kommunen bör arbeta tillsammans med näringslivet, både i marknadsföring och för att hitta nya möjligheter att få nya företag att etablera sig på orten. Vi vill även att kommunens företag arbetar tillsammans med skolorna för att utbilda och skapa möjligheter för elever att bedriva företagsprojekt.

 

Miljö. Hoforspartiet vision är att kommunen skall bli ledande i sitt miljöarbete. Detta skall finnas som en röd tråd igenom hela samhället, från kommunala verksamheter till hushållen. Förbättrad källsortering, förbättrade miljö och återvinningsstationer, förbättrad information och möjlighet att få råd i miljöfrågor. Samtliga av kommunens privata avloppssystem bör ses över för att hålla bästa kvalitét och därigenom skona vattendrag och sjöar i kommunen från övergödning och förgiftning.

 

Hofors kommun skall även aktivt arbeta tillsammans med ortens näringsidkare för att säkerställa att avfallshantering sker på ett miljövänligt vis. Hoforspartiet vill ta fram en lokal certifiering som godkända företag kan skylta med på sina lokaler.

 

Polis.  Hoforspartiet vill arbeta för en ökad polisnärvaro i kommunen. Stationerad Polis ger positiv effekt på kriminalitet och vid olyckstillfällen. Även aktivt arbete i skolorna för att upplysa elever och personal om rättigheter och skyldigheter.

 

Närodlat i all kommunal verksamhet. Hoforspartiet vill verka för att lokalt odlade råvaror från regionen används i större utsträckning. Skolorna bör också verka för att informera eleverna bättre om maten som serveras och därmed minimera mängderna avfall. Hoforspartiet vill införa en lokal kampanj vid namn ”Visa respekt för det du äter” som syftar till en ökad förståelse hur råvarorna tillverkas och processas.

 

Hoforspartiet

Kommun

20 thoughts on “Hoforspartiet: Partiprogram För Val 2014

 1. Närodlat innebär det all sorts mat typ kött också? Vore ju absolut det bästa så att bönderna i Hofors/Torsåker gynnas och framförallt få bort halalslaktat kött eftersom det är djurplågeri på hög nivå. Annars är det ett riktigt bra partiprogram.

 2. Skulle vara roligt och kännas mer tryggt om ni bytte ut ordet vill till ordet ska. Hoppas och tror på er men då får ni nog säga vad ni ska göra det är så lätt att säga vad man vill..men därifrån är det långt till genomförandet. Tack för ert engagemang .

 3. Intressant observation. I nuläget så vill vi, men får vi tillräckligt mycket inflytande så byts det ju mot ett ska och senare genomfört. 😉

 4. Var står Ni i invandringsfrågorna ? Detta är ju av stor betydelse för vårt samhälle. Vidare skulle det vara intressant att veta vad Ni tycker att man ska göra med ungdomar som inte anses som ”lovande”, utan oftast får sitta på bänken ? De föräldrar som inte har råd att betala för idrottens utövande, hur tänker Ni där ?

 5. Vad det gäller frågor om flykting och invandrarpolitik så fattas alla sådana beslut på riksdagsnivå. Hoforspartiet är ett lokalt inriktat parti, eller snarare en politisk intresseförening om man hellre vill, där medlemmarna kommer från hela det politsika spektrat, höger till vänster. Att kandidaterna samlats under Hoforspartiets namn, beror helt och hållet på det politiska klimatet i Hofors kommun. Vi har inte för avsikt att delta i någon blockpolitik utan i det fallet att vi kan påverka i frågor som utvecklar Hofors kommun positivt, spelar det ingen roll vem som är avsändare av förslagen. Ett bra förslag är ett bra förslag oavsett vem som ger det.

  Den andra frågan är intressant. utslagning och särskiljning inom idrotten är ett gissel. Även om det kommit en ny generation av ledare och tränare som kan bortse från ”elitismen” inom idrotten, så finns problemen fortfarande kvar. Skall vi vara en idrottskommun till namnet så skall alla som vill utöva idrott ha möjlighet till det. En vision är ju att Hofors inte bara har fina möjligheter till föreningsliv (inte bara idrott) utan även fantastiska ledare som tar tillvara på alla deltagares intressen och kunskap. Elitsatsande föreningar där det förekommer utslagning bland ungdomar och barn, får stå på egna ben och finansiera sina egna verksamheter själva.

  När det gäller kostnader för att utöva idrott så finns flera förslag. Utrustning är dyrt i vissa sporter och förhoppningen är att föreningarna själva skall arbeta fram ett system som medför att det finns viss utrustning att låna eller som ”går i arv” mellan årskullarna. Eftersom Hofors/Torsåker är en liten kommun är det ständiga problem med att rekrytera nya utövare. I vårt partiprogram står det att läsa om utökat samarbete mellan kommunen och föreningarna, många har misstolkat det som ekonomiskt stöd vilket är fel. Föreningslivet kan stimuleras genom stöd och hjälp att finna alternativa vägar. Det kan till exempel se ut på det här sättet, där man säkrar plan och hallhyror men samtidigt ger föreningarna möjlighet att tjäna ihop till föreningskassan:
  ——-
  Ett Hoforshjärta
  En kampanj som syftar till att öka stoltheten för Hofors/Torsåker som idrottskommun och samtidigt hjälpa samtliga föreningar att samla in medel till sina verksamheter. Tanken är även att kampanjens symboler kan användas i sammanhang för marknadsföring för kommunen i sin helhet.

  Idén baserar sig på de allt större svårigheterna för föreningar i hela Sverige att skaffa sponsorer. Hofors kommun är dessutom är en liten ort men med många olika föreningar som kämpar om samma stödpengar. Med det här projektet skulle alla föreningar kunna sälja samma symbol oavsett inriktning och i första hand betala hall, lokal och planhyror till kommunen. Allt eventuellt överskott går tillbaka till föreningarna.

  Det kan även stimulera föreningarna att anordna arrangemang och aktiviteter när man ser att man får inkomster som inte måste täcka hyror sin verksamhet. Det blir ett extra tillskott i kassorna, kommunen säkrar betalning för anläggningar.

  Exempel: Förening A måste varje år betala X antal kronor för att hyra en lokal. För att uppnå detta måste föreningen samla in pengar genom medlemsavgifter, försäljning av olika slag och arrangemang, samt kontakta sponsorer för eventuellt tillskott. Genom att sälja symbolen ”Ett Hoforshjärta” drar man in 100 kronor som oavkortat går till att täcka hyreskostnader.
  Lokalhyra per år: 10 000 kronor
  Försäljning: 50 x 100 = 5000 kronor
  I det exemplet behöver man från föreningens håll ”bara” samla in 5000 kronor för att täcka utgifterna.
  Försäljning 100 x 100 = 10000 kronor
  I det andra exemplet täcker försäljningen utgifterna. Alla medlemsavgifter och inkomster från aktiviteter och arrangemang går direkt till föreningen för förslagsvis utrustning, matchställ etc.
  Försäljning 110 x 100 = 11000 kronor
  Föreningen betalar både utgifter och får 1000 kronor till föreningskassan.
  En annan version att hjärtat kostar 150 kronor, det vill säga en timmes lokal eller planhyra och köparen kan då genom ett köp sponsra en timmes aktiviteter för upp till 25-30 ungdomar.

 6. Intressant
  MEN lite ” mesigt” min känsla är att det här handlar mycket om pengar , hur få hit ( verksamheter) samt att behålla dem här ( pengarna) .SAKNAR konkreta förslag på hur det ska gå till VEM? ska finansiera ” projekten” Iden är GOD men jag som ” vanlig” arbetare, var platsar jag? Har ju inga pengar att bidra med.

 7. Hej Lotta!
  Jag vill inleda detta svar med att säga att det är just ”vanliga” arbetare och ”vanliga” människor som partiet eller snarare den politiska intresseföreningen som vi hellre vill benämna Hoforspartiet som, riktar sig till. Idag kan man uppleva att lokalpolitiken handlar mer om toppstyrning av högsta rang och dialogen med invånarna är långt ifrån bra. Ganska ofta när man ifrågasätter eller kritiserar rådande politik blir svaret ”Ja men så länge ni inte engagerar er själva så ska ni vara tyst”. Det här är hur vi samlat ihop ett gäng människor som inte är politiskt erfarna och vill visa att vi bryr oss om Hofors och vi vill vara med och stötta och ta ansvar för hur utvecklingen sker.Vi är ganska vanliga allihop alltså.

  En stor fråga och kanske den viktigaste är just det här med finanser och ekonomi. Eftersom de allra flesta av oss är involverad i föreningslivet så vet vi att pengar inte regnar från skyn när man behöver dem. Man måste arbeta och planera för att få det att gå ihop. I vårt partiprogram är en av frågorna marknadsföring och turism. Det är en investering som är nödvändig, men som relativt fort kommer att betala igen sig i form av arbetstillfällen, ökad turism, ökad uthyrning av tex idrottshallar och planhyra, men även boende och ökad handel i våra butiker. Bra och rätt marknadsfört placerar vi Hofors på kartan över platser med förutsättningar och varierat utbud. Inte bara för aktiviteter och idrott, utan kan visa att vi geografiskt även kan ha en viktig betydelse för nyetableringar och permanent boende.

  När det gäller konkreta förslag på hur man till exempel vill hjälpa föreningslivet så handlar det långt ifrån att hälla kommunala pengar i stora svarta hål. Det handlar om att skapa bra förutsättningar för att föreningarna själva skall kunna genomföra inkomstbringande aktiviteter. Ett förslag ser du i kommentaren ovan med ”Ett Hoforshjärta” där kommunen istället kan säkra inkomsterna för hall och planhyra. Inom kort kommer jag och Diana Sahlén att presentera ett förslag på hur man kan få fler mikroföretag att startas upp lokalt och även där genom att stötta med rådgivning och ge förutsättningar för att individerna själva enkelt skall kunna komma igång med sina verksamheter.Det finns en enorm kompetens i kommunen och inom näringslivet som man inte tar tillvara på ordentligt. Här menar vi att småföretagandet med råd och stöd kan explodera lavinartat, och i några fall kan det röra sig om idéer som leder till expansion och skapandet av arbetstillfällen.

  Vissa områden som äldrevård och omsorg samt skola och utbildning behöver mer ekonomisk hjälp än handledning och goda råd. Det är två områden som det inte skall göras dumdristiga besparingar på, de unga och de gamla. Här måste vi tillsammans med övriga partier se över var vi kan göra besparingar och omfördelningar i den ekonomiska helheten för att till exempel förbättra sjukvården och ge skolorna bättre förutsättningar att skapa god kvalitét. Det är ju en fråga om hur resurserna fördelas.

 8. Om Sandviken tjänar över 500 miljoner på flyktingarna så borde Hofors tjäna en del också eller? Verkar i såna fall finnas en hel del pengar att tillgå om man vill satsa på Hofors.

 9. Jag läste den artikeln i veckan och blev inte riktigt klok på hur man räknade. Det var ju lite som när debatten fanns här på Hoforsbloggen att statliga medel också tillhör medborgarna eftersom det är skatter, men att vissa företrädare menade att det var manna från skyn och inte alls belastade kommunkassan. Jag begriper inte alls det är med matematiken och räkningen.

 10. Nä inte jag heller och framför allt inte när alla kommuners skulder ligger på c:a 500 miljarder och växer lavinartat. Om nu Sandviken går 500 miljoner + varför skär dom ner på allt då för? Dom hade ju ett bra och fungerande sjukhus där ett tag.

 11. Skulle vara väldigt kul att få reda på vad flyktingmottagandet kostar eller ger i inkomster.

 12. Hej! Tack! för svaret.
  Evigt dilemma det här med pengar, skapa lönsamhet på lång sikt.
  Håller med om det ni vill genomföra , se till att vår kommun , våra invånare kan stå på egna” ben”.
  Men ALLT kräver ju ett ” Startkapital” innan det kan börja ” bära” sig, var ska dessa pengar , resurser tas?
  Min erfarenhet av att starta upp företag , försöka är att för att få ett banklån ( krävs i de flesta fall för att kunna dra igång en verksamhet) så måste du vara skuldfri , kunna visa upp en långsiktig plan på hur du ska kunna betala tillbaka lånet , få lönsamhet innan du ens hunnit etablera dig, SVÅRT!! Detta gäller privatpersoner, det som retar ” gallfebern” på mig & MÅNGA andra är att Kommunen ( med våra skattepengar) bidrar till verksamheter som redan från början INTE har någon framtid, kan bli lönsamma , bära sig själva..Ett exempel är Bowling hallen.Sedan har vi den kommunala ” Sponsringen” av ett visst ” Ring upp” företag..var en Paj fabrik med innan..de får uppskov med hyror , slipper ifrån elräkningar mm. mm.SORGLIGT!! där ” rinner” MYCKET pengar bara genom fingrarna.TÄNK OM! de istället gick till det ni & jag också skulle önska..då skulle det finnas en större möjlighet att etablera flera små företag, företagare i kommunen..använda dessa pengar till deras ” startkapital” Ser att några , INGA namn nämnda ” nosar” på ” invandrarfrågorna” BRA!! att ni INTE tar ställning här.Min erfarenhet är att de ” nyanlända” INGET HELLRE vill än att just bidra till , i vår kommun starta upp verksamheter, små företag bli självförsörjande MEN de har precis som VI ” inbodda” vanliga , utan stabil ekonomi, pengar på banken , kanske ännu svårare att göra detta möjligt.Här finns STORA resurser i form av nya ideer , verksamheter.Det finns flera tomma lokaler i centrum , ett långsamt utdöende , eller!? Och som du , ni sa och jag också erfarit..VAR?? kan man få sig en ”matbit” här på en kväll, helg. om man INTE vill köpa pizza eller kebab.Förra året ” strosade” ett par utifrån runt i centrum en söndag och de var hungriga , frågade mig om var det fanns en restaurang, ett cafe där de kunde äta ..Jag skämdes över att säga ( inte ens ” Hanssons” hade ju öppet en sönd em , kväll) att det bara fanns ..pizzeriorna.´Har själv många förslag på verksamheter , företag som skulle kunna funka här ge långsiktiga inkomst källor.Finns fina outnyttjade ” områden” att utveckla. Apropå sjukvård , omsorgen så styrs detta av ett alltmer cyniskt tänkande , ALLT ska löna sig..Men sådant här ska INTE ha ett vinst krav..De resurser som behövs SKA finnas , pengarna fördelas till.Tror vi behöver ” hämta” hem lite mer EU ” bidrag” VI har ju faktiskt betalat för att vara med & det innebär ju också att vi har RÄTT! att söka pengar där för att finansiera olika” projekt” Behövs juridiskt kunniga , I Gävle” har de tex ” skrivar dagar” får hjälp av proffs att skriva ihop ansökningar dit, söka bidrag.Kanske något att tänka på.För jag tror som ni att det går att förverkliga det här , skapa en ” blomstrande” kommun, levande,gäller bara att komma på hur. Funderar på att ansluta mig till er.

 13. En liten fråga, hur har ni i Hoforspartiet tänkt nå ut till alla som inte har dator eller internet, pensionärer och äldre eller dom som valt bort den delen av informationsflöde?…
  Räknar ni med ”mun mot mun” metoden?…eller tror ni det räcker med det lilla som skrivits/sagts i media?…det är trotts allt en väldigt stor andel röster som finns där….. 🙂 …det börjar ju snart ramla in ”valpropaganda” i lådan.
  Min gamla mor finns bland dom, och hon hade inte ens hört talas om er innan jag berättade , därav frågan… 🙂

 14. Det har vi funderat på, alla har ju inte som du säger datorer eller mobiler och annat dumt tekniskt. Mun-till-mun fungerar bra, sociala medier ännu bättre men det krävs att man besöker och lämnar lättläst material som presentation också, det kan finnas frågor. Helt klar över hur det skall gå till är vi inte men vi planerar för det. Imorgon är det 100 dagar kvar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *