Interpellation till Marie-Louise Dangardt: Angående fria och lika val 2014

Pär Åslund, Folkhemmet Hofors/Torsåker har skickat in en interpellation, avsedd att debatteras i kommunfullmäktige under våren:

Angående fria och lika val 2014
Valen i Hofors har inte gjorts i enlighet med vallagens bestämmelser

Valförättarna har inte utsetts enligt vallagens regler
Inte sedan början på 1980-talet, om ens då, har valförrättarna i Hofors valts i enlighet med vallagens bestämmelser.
Exempel 1: Före 2009 valdes inte valförrättarna av valnämnden och de fördelades på vallokalerna av ”någon” som inte var valnämnden.

Exempel 2: 2009 ställde jag en interpellation om hur valförrättarna valdes. Därefter har valförrättarna valts i klump, enligt förslag från (socialdemokratiska) tjänstemän.
Valen av valförrättare gjordes emellertid inte enligt vallagen 2009 och 2010 heller.
De valförrättare som valts i klump fördelades på vallokalerna av ”någon” som inte var valnämnden. I minst en vallokal fanns ingen oppositionsföreträdare.

Exempel 3: Hittills har det inte redovisats i något protokoll från valnämnden vilka valförrättare som utsetts av valnämnden för respektive vallokal/valdistrikt och inte heller vilka som utsetts till ordförande respektive vice ordförande för respektive vallokal/valdistrikt.

För att valet ska gå rätt till är det nödvädigt att valnämnden utser valförrättarna och fördelar dem på  vallokal/valdistrikt samt utser ordförande och vice ordförande för varje valdistrikt.
Det är vidare lämpligt att politiker som utses till valförrättare väljs med en från varje parti i varje vallokal eller proportionellt, samt att deras partitillhörighet redovisas.

Röstsammanräkningen är offentlig, men det annonseras inte
Röstsammanräkningen är offentlig. Detta har hittills inte anonserats så väljarna fått veta att de kan närvara vid röstsammanräkningen.
Valförrättare har t.o.m försökt köra ut väljare som velat närvara vid röstsammanräkningen.

Onsdagsräkningen är offentlig och ska anonseras men så har inte skett
Onsdagsräkningen, av de poströster som inte hunnit räknas på söndagen, har inte utförts enligt vallagens bestämmelser sedan åtminstone slutet på 1980-talet.
Onsdagsräkningen är offentlig och måste därför anonseras för att väljarna ska hitta till lokalen och kunna gå dit i rätt tid!
Detta har inte skett!

Valnämnden har inte sammanträtt för onsdagsräkningen
Valnämnden ska sammanträda för att göra onsdagsräkningen. Det har inte skett.
Exempel: 2010 fick jag 2 besked om hur onsdagsräkningen gått till. Ett besked var att onsdagsräkningen utfördes av valnämndens kansli – 2 socialdemokrater och 1 vänsterpartist.
Det andra beskedet var att valnämnden kallades muntligt, men att ingen från oppositionen kom!
Vid förfrågan kunde ingen av de uteblivna oppsitionspolitikerna påminna sig någon muntlig kallelse.
Det är konstigt att jag får två olika besked och ännu konstigare är att ingen av oppositionsledamöterna kan påminna sig någon muntlig kallelse. Allra mest konstigt är det att kallelsen till onsdagsräkningen inte går ut enligt kommunens vanliga rutiner.
Det är också konstigt att inget normalt protokoll förs för valnämndens sammanträden för onsdagsräkningen.
På länsstyrelsen fick jag tag på redovisningen av rösterna som räknats på onsdagsräkingnen.
Det var också konstigt! Av ca 250 poströster fick rösträknarna ihop ca 10 valsedlar för mycket.
Om det finns för många eller för få röster ska en redovisning göras vad det beror på.
Ingen sådan hade gjorts på redovisningsblanketten.
Om man funderar hur de extra valsedlarna kommit med  räkningen så är det ju möjligt att väljarna stoppat en eller flera extra valsedlar i några eller något kuvert.
När ett valkuvert öppnas och innehåller för många valsedlar ska de räknas som ogiltiga vid kommunens sammanräkning och stoppas tillbaka i sina respektive valkuvert. De ska skickas med till länsstyrelsen som ska avgöra om dessa valsedlar ska räknas eller inte.
Så har inte skett!

Att inte följa vallagen gör att det blir möjligt att fuska i valen
För att undvika alla eventuella misstankar om valfusk bör valen 2014 göras efter lagens bokstav.

Frågor
1. Kommer valnämnden att utse valförrättare varav en ordförande och en vice ordförande för varje vallokal/valdistrikt i årets val?

2. Kommer de valförrättare som valnämnden utser att anges i en paragraf i valnämndens protokoll?

3. Kommer valförrättare att utses från alla fullmäktiges partier?

4. Kommer det att anonseeras att rösträkningen är offentlig och börjar 20.05 på valdagen i respektive vallokal?

5. Kommer det att anonseras att rösträkningen på onsdagen är offentlig med angivande av tid och plats för rösträkningen?

6. Kommer valförrättarna att utbildas så de vet att de inte ska köra ut allmänheten som vill närvara vid röstsammanräkningen?

7. kommer kallelsen till onsdagsräkningen att skickas ut skriftligt och i god tid så att alla valnämndens ledamöter inklusive ersättarna får kallelsen till valnämndens möte för onsdagsräkningen?

8. Kommer eventuella dubbla eller flerdubbla valsedlar i samma valkuvert att läggas tillbaka i valkuvertet och förklaras ogiltiga vid röstsammanräkningarna och överlämnas till länsstyrelsen för avgörandet om de ska godkännas eller underkännas.

9. Kommer valnämndens kansli om ett sådant väljs att ha ledamöter från alla partier eller åtminstone från alla tre blocken?

Pär+ÅslundPär Åslund / Folkhemmet

 

Har Gentjänsten Krävts In Av Kent Olsson?

Som jag skrev tidigare i veckan skall Kent Olsson bistå de ensamkommande flyktingbarnen med hjälp och stöd när de får möjligheten att ta ett körkort. Det var ett par faktafel i det första inlägget så vi rättar till dem med en gång.

Om killarna väljer att vara kvar i verksamheten efter det att de fyllt 18 så ingår de i det mobila teamet. De erbjuds då en etta eller plomberad tvårumslägenhet och den verksamheten är helt sponsrad av Migrationsverket det vill säga belastar inte kommunens budget. De kan finnas i den verksamheten tom de fyller 21 år och skall därefter stå helt på egna ben. Där kan man även återsöka pengar för tex teoriböcker etc. De finns killar som valt att inte ingå i den verksamheten och dessa har fått tvårumslägenheter och sponsras då av socialtjänsten och försörjningsstödet. Detta belastar kommunens budget. Jag vet inte exakt hur antalen ser ut men jag tror det är 5 som bor i mobila teamets verksamhet och 5 som belastar försörjningsstödet. Att 5 stycken valt att inte flytta till mobila teamet ser jag som ett misslyckande för verksamheten. 5 stycken socialbidragstagare utöver de vi redan har i kommunen blir många pengar över tid och fler kan följa deras spår = inte bra! 5st x ca 7000kr/mån x 12mån x 3år = 1 260000 kr Det är merkostnaden för kommunen när man inte kunnat motivera killarna att vara kvar i verksamheten utan i stället hamna i bidrag. Åtminståne 4 av de som flyttat ut och hamnat i försörjningsstöd kom från Bygdegården i Torsåker.”

När det sedan kommer till Kent Olssons mer exakta uppgifter i körkortsutdelandet så är upplägget planerat så här:

I verksamheten Mobila Teamet (+18år) så får man hjälp att läsa teoridelen och får paketet med literatur. Man kommer även att få övningsköra ett antal gånger med vår förre bilskolelärare och politiker här i kommunen. Han kommer även att finnas som stöd vid vissa teoristunder. Man får bekosta ytterligare körskola, teoriprov och uppkörning själva

Och nu till varför jag väljer att på nytt lyfta fram allt detta. Det har nämligen visat sig att alla lokalpolitiker inte känner till denna planering. Bland annat Xamuel Halfvars(V) stod frågande inför dessa uppgifter. Det känns som en verkligt viktig fråga om man har för avsikt att ge vissa ungdomar i kommunen klara fördelar medans det stora flertalet inte alls får samma möjligheter. Det handlar om ren och skär diskriminering. Och det finns all anledning att anta att Kent Olsson(FHT) inte tänkt genomföra detta av idéell kraft utan ta betalt för det. Jag har även fått obekräftade uppgifter att det kan handla om ett ”utbyte” av tjänster och gentjänster. Naturligtvis riktigt obehagligt om det ligger till så och det borde vara av största vikt för till exempel lokal media att kartlägga ärendet.

Om man rent spekulativt funderar kring det ovanstående och dagens artikel i Gefle Dagblad där just Kent Olsson går ut och kritiserar partikamraten och tillika ”rättvisekämpen” eller ”yttrandefrihetens väktare” om man hellre vill se det så, Pär Åslund, så blir det en lite knepig situation. Pär Åslund har som det står i artikeln gått ut i media en hel del tillsammans med Bojan Petrovic i gemensam sak.

Han har till och med föreslagit att Pär Åslund går ihop med Bojan Petrovic, FP, och bildar ett nytt parti. Detta med anledning av att Åslund och Petrovic har gjort ett flertal gemensamma politisk utspel på senare tid

Man kan då spekulera i om Kent Olsson i gengäld, för uppgiften att bistå de ensamkommande flyktingbarnen med körkortsstudier och övningskörande, fått en uppgift att göra sig av med Pär Åslund ur partiet.

Pär Åslund är känd för sitt energiska och envetna sätt att driva politik och debatt. Men det finns de som tycker att han regelbundet går över gränsen – och de finns nu även inom det egna partiet.

– Pär försöker svärta ner kommunen och det är ett jätteproblem, för Hofors och för partiet. Vi måste ju försöka få folk att flytta hit, inte skrämma bort folk, säger Kent Olsson.

Pär Åslund har under det senaste året kommit med motioner som ”Varför måste Hofors alltid vara sämst?” och han har även föreslagit i kommunfullmäktige att Hofors kommun ska ställas under statlig förvaltning.

På Hofors kommunfullmäktiges sammanträden har det vid ett flertal tillfällen framgått att Pär Åslund och övriga två FHT-ledamöter, Kent Olsson och Broor Sundin, inte varit överens

Pär Åslund: ”Det är inte representativ demokrati”

Efter att ha läst denna artikel i Gefle Dagblad börjar jag fundera över Pär Åslunds syn på vad demokrati egentligen är. Betyder demokrati från Pärs perspektiv att när Pär får sin vilja igenom så fungerar den men om alla andra röstar emot Pär så är det ”odemokrati”?

Valberedningen hade nominerat Folkhemmet i Hofors-Torsåkers Pär Åslund till en plats i styrelsen som en av två representanter för oppositionen.

Men Centerpartiets Helena Wikström nominerade då partikamraten Hans Larsson till en styrelseplats och med stöd av vänstermajoriteten blev det Larsson som valdes tillsammans med den tidigare nominerade Eskil Säll, FP.

– Det är inte representativ demokrati när majoriteten väljer åt minoriteten. Men det här är typiskt för odemokratin som råder här. Socialdemokraterna vill ha bort mig, sa Pär Åslund.

Han anser att förfarandet kan strida mot grundlagen och överväger därför att gå vidare med saken

Pär Åslund Antyder Om Historiskt Valfusk I Hofors

I kommentarerna till artiklarna om Folkhemmet Hofors/Torsåker som inte får gå på debatt fortsätter de riktiga scoopen hagla fram. I ett inlägg signerat Pär Åslund skrivet sent igår kväll antyds att det historiskt kan ha begåtts brott i samband med rösträkningen i Hofors:

Om det inte finns respekt för demokratin hur var det då med sammanräknigarna alla de år då inte valnämnden utsåg röstsammanräknarna? ”Någon” i kommunledningen gjorde det i strid med vallagen!
Det kanske inte var Hoforsborna som röstade tokigt. Kanske ”någon” såg till att valresultatet blev tokigt ändå!

Oroväckande eftersom det redan rapporteras om misstänkt valfusk från olika delar av landet. Främst gällande exponering av vissa partiers valsedlar. Men hur kan man vara säker att man fått nyttja sin demokratiska rättighet att rösta om det finns minsta sanning i Pär Åslunds påståenden om rösträkningen bakom stängda dörrar? Kanske dags att kalla in oberoende valobservatörer till Hofors…

Politiskt Inkorrekt – Valsabotaget mot SD redan i full gång

Politiskt Inkorrekt – Omfattande valfusk mot SD redan första dagen

Pär Åslund Landsförvisad Lagom Till Valet

Det kanske bara är jag, men direkt när jag bläddrar upp Arbetarbladet och Hoforsdelen tänker jag ”Jahapp, nu har de gjort sig av med Åslund så det blir lugnt och tyst i slutetappen av kommunvalet”. Det är lite som i en Kalle Anka-tidning. Kalle ställer till det och Farbror Joakim skickar honom till kolgruvorna i Långtbortistan eller till Sibirien för att skotta snö.

Nu är det kanske inte så, men var det fler som fick tanken?

På lördag flyger han tillsammans med räddningsverket i Karlstad och Myndigheten för samhällskydd och beredskap till Pakistan.

Med sig har de tre stycken vattenverk som de kommer att placera i upprättade tältläger i landet.

– Antingen placerar vi ut dem på samma ställe för att försörja ett stort läger med vatten, eller så placeras de ut på olika ställen, säger Pär Åslund

Hur som haver är det säkert en välbehövlig ”semester” efter alla turer i ärendet Kommunen vs Pär Åslund.

Spartacus Åslund

Trots att det varit en spännande helg i många avseenden så känns det inte som man är direkt utvilad när det vankas måndag och arbete igen. Måndagar är helt enkelt pest och pina. Det finns naturligtvis glädjeämnen som att Djurgården tagit sig till SM-final men samtidigt lite smolk i bägaren att AIK lyckats ta sig tillbaka till Elitserien. Att Leksand blev kvar där de är kanske är lite tröst ändå. Kvar där ”de är” är även kommunen och Pär Åslund kan man läsa i tidningen. Har försökt förstå vad detta handlar om men varje gång det känns som jag begriper så förvillar man genast bort sig. Helt klart är att det kostar pengar för kommunen.

Måndag innebär också att ett nytt avsnitt av Spartacus-Blood And Sand finns att tillgå. Kanske är det lite så Pär Åslund ser sig själv? Upprorsmannen och frihetshjälten från det gamla romarriket.

Observera bilden är ett fotomontage och har alltså inte hänt på riktigt.


Hoforspolitiker I Strippskandal?

Hade det varit tvärtom så hade det blivit ett ramaskri i media. Att kvinnliga strippor efterfrågats alltså. Nu är blir det istället lite komik över det hela när Arbetsförmedlingen tillåter en annons där manliga strippor eftersöks i Kalmar.

Kanske kunde det vara något för arbetslösa män i Hofors? Finns säkert någon tom lokal nere på Ovako som de kan få låna och köra en upprepning av handlingen i filmen ”The Full Monty” från 1997. Finns ju ett antal restauranger och nöjeslokaler man kunde köra en miniturné på. Gästis i Torsåker, Granliden i Storvik och Depå i Hofors. Kanske någon lada i Bodås. Lite stjärnstatus kunde ju den manliga stripptruppen få om Pär Åslund och Kjell Höglin ”dansade med”. Sören Bergqvist från Vänsterpartiet har ju lämnat plats åt en efterträdare han med så han har ju också tiden. Den fjärde mannen i min eget ”Dream Team” skulle onekligen vara Kristdemokraternas Ingemar Kalén:

Jag vet inte hur pass bra Alf Persson är på att dansa i takt med musik och andra, kanske kan han vara ersättare om någon av de andra representanterna tar tillfälligt ledigt.

OBSERVERA ATT BILDEN BARA ÄR ETT FOTOMONTAGE!!!!!!

Önskemål Om Politisk Trekant

Snön vräker ner över vårt lilla samhälle och jag sitter inne och myser över lokalpolitik. Samtidigt som man vill anställa en personlig assistent till varje ”Ensamkommande flyktingbarn” som ändå är att anse lagom vuxen ålder vill man ta bort småungarnas assistenter i skolan. Det gör föräldrarna upprörda naturligtvis och en liten debatt uppstår i kommentarsfältet till artikeln. Plötsligt blir det lite roligt för två av de politiker jag nämnt på sistone går i klinch med varandra.

anitha1pär1Dessutom två tidigare partikollegor i Folkhemmet Hofors/Torsåker. Hofors egen ”Führer” Anitha Näsström och Gose-nallen Pär Åslund. Kan det bli mer spännande och underhållande än så här? Tredje gången nu på kort tid jag ser att lokalpolitikerna aktivt debatterar i lokalpressens kommentarsfält. Valet 2010 kommer med största sannolikhet ge mest underhållningsvärde i Hofors Kommun. Jag ser fram emot detta.  Tänk er en trekant med Anitha, Alf och Pär, konversationsmässigt alltså.

Pär Åslund Demokratins Förkämpe

När jag nu sitter och studerar det politiska livet i Hofors får jag tipset att se över vad Pär Åslund från Folkhemmet Hofors/Torsåker pysslar med. Tydligen den största vageln i kommunfullmäktiges öga. Sånt gillar jag och ser snart att det kan vara en av få verkligen intressanta personer jag stött på hittills inom kommunens politik. åslund

Jag hittar en kommentar han gjort under en av Arbetarbladets artiklar. Pär talar om demokrati och när jag sen hittar ytterligare en text han skrivit på tig.nu som finns i html-version här, är jag nästan kär. Konsten att styra en liten kommun. Han bekräftar det tillstånd som jag under en period nu misstänkt att Hofors befinner sig i. En sandlåda med barn som inte är villiga att dela med sig av vare sig sanden eller leksakerna.

Varför skriva ett häfte som vänder ut och in på Hofors kommun. Och hänger ut allvarliga brister hos ”Sveriges vänligaste kommun” till allmänt beskådande.
Orsaken är att jag som medborgare i Sverige är mycket orolig för vad som händer med demokratin. Hofors är bara ett exempel på en skrämmande utveckling.
Lagens första paragraf säger: ”Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning…”.
Men i Hofors undanhåller kommunledningen systematiskt information som behövs för den fria åsiktsbildningen. Kommunledningen river alltså grunden för demokratin!
Hofors kommun är inte heller vänlig mot dem som ger kommuninnevånarna den information som behövs för den fria åsiktsbildningen.

Den här skriften handlar om hur Hofors kommun behandlar yttrandefrihet, offentlighet och personal som försöker leva upp till grundlagens bestämmelser .”

Skall bli oerhört intressant att fördjupa sig i hans arbete 😀